Digiqole ad

กองทุนฟื้นฟูฯ จัดทัพผู้บริหาร – หน.สาขาฯ พร้อมทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนงานบริหาร-หนี้-ฟื้นฟูให้รุดหน้าทุกจังหวัด

 กองทุนฟื้นฟูฯ จัดทัพผู้บริหาร – หน.สาขาฯ พร้อมทำงานเชิงรุก ขับเคลื่อนงานบริหาร-หนี้-ฟื้นฟูให้รุดหน้าทุกจังหวัด
Social sharing

Digiqole ad

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานการวัตถุประสงค์การจัดประชุม โดยมีคณะผู้บริหารของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ ที่ปรึกษา เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ จากทั้งภูมิภาคและสำนักงานใหญ่ หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 130 คน

 

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้มีนโยบายในการบริหารงานภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของสำนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจัดการหนี้ฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในปี 2567 จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการสนับสนุนขับเคลื่อนงาน รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามให้การทำงานทุกส่วนเป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้รับฟังและสะท้อนปัญหาการทำงานจากระดับล่าง สู่ระดับบนอีกด้วย

สำหรับเนื้อหาการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป และทิศทางการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นโยบายการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล ภาพรวมแผนปฏิบัติงาน แนวทางการสนับสนุน การกำกับติดตามของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการกำหนดเป้าหมายงานในปี 2567 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงรุก โดยจะต้องมีความพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมในทุกด้าน

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post