Digiqole ad

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งแคมเปญ “Learning for Change” อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์แก่ Content Creator รุ่นใหม่ มุ่งยกระดับสื่อดิจิทัลไทยสู่สากล

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งแคมเปญ “Learning for Change” อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์แก่ Content Creator รุ่นใหม่ มุ่งยกระดับสื่อดิจิทัลไทยสู่สากล
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ YouTube ประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้กับ Video Content Creator สายการเรียนรู้รุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “พัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” เพื่อยกระดับมาตรฐานการสื่อสารให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมสรรพด้วยคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เกิดการรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต โดยสร้างนวัตกรรมการสื่อสารอย่างรอบด้าน หลากหลายแง่มุม และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์สู่ผู้คนในสังคมอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน โดยสานพลังเครือข่ายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะ “การรู้เท่าทันสื่อ” และ“การเฝ้าระวังสื่อ”เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและการสื่อสารของไทยในเชิงลึกและองค์ความรู้เกี่ยวกับการชี้วัดระดับการรู้เท่าทันสื่อและพร้อมเป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า“โครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning 4 Change) เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) กับ YouTube ประเทศไทย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ให้กับ Video Content Creator กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีการรับสมัคร

และคัดเลือกจากช่อง YouTube ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ จำนวนมาก แล้วคัดเลือกช่องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจำนวน 10 ช่อง ได้แก่ Nice to meet you, CTclockwises, Dek-D’s TCAS Reality, สามอาชีพ เพื่อมนุษยชาติ, PetchZ, PedPedTV, คิดดีทีวี, กินได้อร่อยด้วย, ท่องเที่ยวสะดุดตา sadoodta และคุยการเงินกับที

ดร.ธนกร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในยุคคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการสร้างสรรค์สื่ออย่างหลากหลาย ในรูปแบบของข้อมูลข่าวสาร สารคดี และสาระบันเทิง โดยผลิตขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชนจำนวนมาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เล็งเห็นพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ในการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์และพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อฯ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้าใจระหว่างเจนเนอเรชั่นที่มีความแตกต่างแต่ละช่วงวัย แคมเปญ “Learning for Change” งานความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ YouTube ประเทศไทย เป็นการสร้างประสบการณ์และความรู้จากการสัมมนา โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อเป็นแรงผลักดัน สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารให้กับผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์รุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอน และคาดหวังว่า Content Creator และผู้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ สร้างประโยชน์ และพัฒนาสร้างสรรค์สื่อที่ดีและปลอดภัยให้กับสังคม”

​นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ Google ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน YouTube Search เป็นช่องทางการสืบค้นข้อมูลอันดับ 2 รองจาก Google Search โดยแพลตพอร์มการสืบค้นจะเป็นเพียงผู้เรียบเรียงชุดข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อการสืบค้นนั้นๆ เราเองจึงต้องพึ่งพาเหล่า Content Creator ที่จะเข้ามาเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อให้หลายหลายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสื่อออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ ความบันเทิง การดูหนัง ฟังเพลง เพียงเท่านั้น แต่สามารถช่วยเพิ่มความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเอง โดยสื่อที่ดีควรประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย ทั้งในแง่ของผู้สร้างสรรค์และผู้รับชมสื่อออนไลน์ สื่อที่ดีควรมีความถูกต้อง ปลอดภัยภายใต้ข้อกำหนด และกฎหมาย มีเนื้อหาที่ปลอดภัยต่อเยาวชน สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการดึงดูดจำนวนผู้เข้าชมที่มากขึ้น และสร้าง Attention ที่ดีต่อสื่อ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเข้าชมทางด้านอารมณ์ร่วม ไม่ว่าจะเป็น ความอยากรู้อยากเห็น ความตื่นเต้น ความกลัว แต่สิ่งกระตุ้นเหล่านั้นต้องผ่านการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า ผ่านการคิด วิเคราะห์ เพื่อประสิทธิภาพสื่อที่ดีจาก Content Creator และสิ่งสุดท้ายที่เราคาดหวังจะให้เกิดขึ้นคือ การนำไปสู่การเรียนรู้ จากสถิติจำนวน How to VDO ใน YouTube มีมากกว่า 4,500 ล้านชั่วโมงต่อปี เปรียบเป็นสื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ต่อเยาวชนได้มาก หรืออาจมากกว่าชั่วโมงการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้สื่อที่ผลิตออกมาได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้รับชมโครงการ “พัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” จึงเหมาะสม และจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ผลิตสื่อออนไลน์ที่จะได้ร่วมนำเอาความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ไปพัฒนาการสร้างสื่อออนไลน์”

​ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 แกนได้แก่ การทำโปรดักชั่นวิดีโอ การครีเอทีฟ และการเล่าเรื่อง โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้พร้อมที่ส่งจะต่อข้อมูลความรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไปยังผู้รับชม โดยทางโครงการได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อสารมวลชน สายงานการผลิตสื่อ ครีเอทีฟ นักกฎหมาย นักวิชาการ รวมถึง YouTuber มืออาชีพมาร่วมงานหลากหลายสาขา ในหลากหลายหัวข้อที่สำคัญแตกต่างกันไป อาทิ การอบรมหัวข้อ Fact กับ Fake โดยคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หัวข้อทำคอนเทนต์ยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย โดยคุณปริญญา หอมอเนก ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ACIS Professional Center และหัวข้อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยคุณยุทธนา บุญอ้อม รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส – หน่วยงาน Showbiz เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมชมวิดีโอต่าง ๆ ของโครงการ Learning for Change ได้ที่ YouTube ช่อง Learning for Change TH : https://www.youtube.com/channel/UCOP4DBKDclUapifllwpyRvA

Facebook Comments

Related post