Digiqole ad

กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ระยะที่ ๒ เป็นวันแรกสำหรับประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ กลุ่มที่มี ๗ โรคประจำตัวเรื้อรัง

 กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ระยะที่ ๒ เป็นวันแรกสำหรับประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ กลุ่มที่มี ๗ โรคประจำตัวเรื้อรัง
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) กองทัพอากาศโดย ศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ในระยะที่ ๒ เป็นวันแรกตามที่รัฐบาลประกาศให้มีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ กลุ่มที่มี ๗ โรคประจำตัวเรื้อรัง ประกอบด้วย โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน

โดยกองทัพอากาศ ได้จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีน ให้บริการกลุ่มประชาชนที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ กลุ่มที่มี ๗ โรคประจำตัวเรื้อรังดังกล่าว ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนที่ ชั้น ๑ อาคารชุมนุมสัญญาบัตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สามารถให้บริการได้วันละ ๖๐๐ คน และ ห้องอาหาร ชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ สามารถให้บริการได้วันละ ๒๐๐ คน

พร้อมกันนี้ จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง หรือผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งสามารถให้บริการได้วันละ ๑,๐๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

Facebook Comments

Related post