Digiqole ad

กองทัพอากาศ ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม

 กองทัพอากาศ ส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม

(วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” ให้กับจังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

Advertisement

“โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน” จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยจะใช้ในการสนับสนุนและรองรับผู้ป่วย COVID-19 กรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินขีดความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารของ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน เป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน ๑๒๐ เตียง และหากมีความจำเป็นยังสามารถขยายเพิ่มได้อีกถึง ๓๔๐ เตียง พร้อมทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องนอน ชั้นวางของ ชั้นเก็บเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย รวมถึงมีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมบริเวณพื้นที่ใช้งานทั้งหมด ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพัก และมีโทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องพัก รวมทั้งระบบเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยกองทัพอากาศได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการบิน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่โรงพยาบาลสนาม และดำเนินการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในมาตรฐานของการรักษาพยาบาล พร้อมกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สำหรับพื้นที่ของแผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ได้รับการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน มีระบบการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม กองทัพอากาศตระหนักถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่โรงเรียนการบิน จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนการบิน ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับเตรียมรองรับผู้ป่วย กรณีที่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงขึ้น

Advertisement
Facebook Comments

Related post