Digiqole ad

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

 กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
Social sharing

Digiqole ad

ชิงเงินรางวัลรวม ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ”

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงาน ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกแบบ ดังนี้
๑. ต้องมีตัวอักษรคำว่า “๘๐ ปี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” เป็นตัวเลขไทยหรือเลขอารบิก
๒. ต้องสื่อถึง การเชิดชูประวัติการต่อสู้อันกล้าหาญของวีรชนทหารอากาศ ในสงครามมหาเอเชียบูรพา
๘ ธันวาคม ๒๔๘๔
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กับแนวความคิดในการนำเสนอ
๔. ตราสัญลักษณ์ต้องมีความหมาย และสามารถอธิบายได้ เช่น สี รูปภาพ
๕. ไม่จำกัดเทคนิค และองค์ประกอบในตราสัญลักษณ์
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน เครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
๗. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศมีสิทธิในการทำซ้ำ เผยแพร่ ปรับเปลี่ยน แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
๘. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

#การส่งผลงาน
๑. ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
๒. สามารถส่งผลงานการออกแบบในรูปแบบดิจิทัล นามสกุล AI, JPG, PSD หรืออื่น ๆ ที่สามารถเปิดได้ในระบบปฏิบัติการ WINDOWS
๓. ผลงานต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล นามสกุล DOCX, DOC หรือ PDF
๔. ส่งผลงานทางอีเมล press.rtaf@gmail.com พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของผู้ส่งผลงานที่ติดต่อกลับได้สะดวก

#กำหนดการ
๑. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เท่านั้น
๒. ประกาศผลการตัดสิน ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ทาง www.rtaf.mi.th และ Facebook Page : ข่าวประจำวันกองทัพอากาศ

#รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศของผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้ง กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่เหล่าบรรดาวีรชนและบรรพบุรุษของชาติในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา โดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทัพอากาศ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ งาน“รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” อีกทั้งยังให้สาธารณชนได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรำลึกถึงบรรดาเหล่าวีรชนผู้ร่วมกันปกป้องประเทศชาติในสงคราม มหาเอเชียบูรพา

Facebook Comments


Social sharing

Related post