Digiqole ad

กองทัพอากาศจัดพิธีพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

 กองทัพอากาศจัดพิธีพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564
Social sharing
Digiqole ad

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนเพื่อประกอบพิธีพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร(สวนสุขภาพท่าดินแดง)

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติ นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลก ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี พระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มต้นอัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณ เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา

Facebook Comments

Related post