Digiqole ad

“กสศ.” ผนึกพลังพันธมิตรสร้างเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค ประกาศรางวัลโครงการ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ ปี 2”

 “กสศ.” ผนึกพลังพันธมิตรสร้างเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค ประกาศรางวัลโครงการ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ ปี 2”
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และ JD Central (บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จํากัด) จัดงานประกาศรางวัลและจัดแสดงผลงานนิทรรศแสดงผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “เครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค” หรือ “Equity Partnership’s School Network” ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาแนวทางการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ระหว่างสถานศึกษา ครู และนักเรียนในพื้นที่ชนบท และสถานศึกษาในเขตเมือง โดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวว่า “โครงการ Equity Partnership’s School Network เกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย คือ กสศ. เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD Central โดยเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และบริษัท JD Central ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กับ กสศ. ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-Commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurial Skill) ระหว่างโรงเรียนภาคีในเครือข่าย” โดย กสศ. สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า เข้าร่วมในโครงการ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ และนำมาจำหน่ายในช่องทางของ JD Central โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กๆ นำไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคต

โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในปีแรก ซึ่งในครั้งนี้มีโรงเรียนในเครือข่าย กสศ. เข้าร่วมจำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนทาเหนือวิทยาและโรงเรียนบ้านขุนแปะ จ. เชียงใหม่, โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน, โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง จ.สกลนคร, โรงเรียนบ้านเจริญสุข จ.บุรีรัมย์, โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี, โรงเรียนบ้านชัฏฝาง จ.ชัยนาท, โรงเรียนวัดท่ายาง จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย จ.น่าน, โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา จ.ลำปาง พร้อมด้วยเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์กรุงเทพ และโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ จากความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน นักเรียนทั้งสองกลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าไปได้กว่า 1,000 ชิ้น รวมเป็นยอดขายสูงถึง 400,000 บาท ภายในกรอบระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ซึ่งบางสินค้าก็ทำยอดขายได้เกินกว่าที่ทางทีมงานคาดการณ์ไว้ถึง 3 เท่า

“หัวใจสำคัญคือการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนชนบทและเมืองอย่างไม่มีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ เด็กๆ ต่างมีศักยภาพที่แตกต่างกัน และนี่คือสิ่งพิเศษที่พวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ กสศ. และเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค อยากเห็นสังคมไทยมีความก้าวหน้าเป็น Thailand 4.0 ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ผ่านระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาค เด็กและเยาวชนในวัยเรียนเป็นวัยที่มีพลัง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเรียนที่ไหน ก็สามารถร่วมกันสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากเด็กและเยาวชนจากบริบทที่มีความหลากหลายได้มีโอกาสรู้จัก หรือทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันตั้งแต่ในวัยเรียน เมื่อก้าวพ้นจากสถาบันการศึกษา ภาพของสังคมไทยในอนาคตจะเป็นภาพที่ทุกคนสามารถทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันได้แม้จะมีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค เมื่อเราเข้าใจกันทำงานร่วมกันปัญหาเรื่องการแบ่งแยกก็ไม่เกิดขึ้น” ดร.ไกรยส กล่าว

ดร.ไกรยส กล่าวว่า กสศ. มุ่งหวังว่านักเรียนมากกว่า 100 ชีวิตที่ได้ร่วมกิจกรรมในการทำงานร่วมกันของสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาค หรือ Equity Partnership’s School Network ในวันนี้ ได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในสังคม นอกจากนี้เราหวังว่าจะสามารถขยายผลสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศในอนาคต เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ Lor-Ae ซึ่งเป็นทีมน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนนานาชาติ Bangkok Patana School ส่วนรองชนะเลิศคือทีม Le Beua โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย และโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury School และทีมBorn in TH จากโรงเรียนบ้านทาเหนือ และโรงเรียน Bangkok Patana School คว้าอันดับ 3 จากการร่วมประกวดในครั้งนี้

Facebook Comments

Related post