Digiqole ad

“กสทช.” ร่วมกับ “สกมช.” เปิดศูนย์ USO NET จ.เชียงใหม่ ให้ความรู้ประชาชน-นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

 “กสทช.” ร่วมกับ “สกมช.” เปิดศูนย์ USO NET จ.เชียงใหม่ ให้ความรู้ประชาชน-นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลรู้เท่าทันภัยไซเบอร์
Social sharing

Digiqole ad

พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. พร้อมด้วย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (เลขาธิการ สกมช.)

ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” ให้ความรู้ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ณ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 ก.ค. 2567

โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด และผู้บริหารโรงเรียนชลประทานผาแตก เข้าร่วม พร้อมทั้งถ่ายทอดการจัดกิจกรรมออกไปยังศูนย์ USO Net จำนวน 153 แห่ง และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,600 คน

พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร กสทช. กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐ ได้มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมกับประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งร่วมกันสร้างการรับรู้ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นภัยใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นการใช้ศูนย์ USO NET ที่มีอยู่ 2,184 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่คนในพื้นที่ เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กสทช. กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) นอกจากการส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน การผลักดันบริการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ต่ำ หรือพื้นที่ห่างไกล ก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการส่งเสริมสิทธิ และลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โดยครั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ สกมช. ใช้ศูนย์ USO NET เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้าใจง่าย เน้นการเรียนรู้ ในรูปแบบทฤษฏีและปฏิบัติ จำลองตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุดให้แก่ เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้ง ซึ่ง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในแผนดำเนินการ คาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถให้ความรู้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ได้ส่วนหนึ่ง

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการอบรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผ่านศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) เป็นความร่วมมือระหว่าง สกมช. กับ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา การถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพทางออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นถึงความรุนแรง รวมถึงสร้างความเสียหาย แก่ประชาชนทั้งทรัพย์สินและบางครั้งรุนแรงถึงชีวิต จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงเป็นที่มา ของโครงการนี้ที่จะร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เข้าถึงประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านแพลตฟอร์ม “NCSA MOOC”

โดย จ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นจังหวัดที่ 2 ที่ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการผ่านศูนย์ USO Net ของโรงเรียนชลประทานผาแตก จ.เชียงใหม่ ถือเป็นโอกาส ที่ได้ขยายองค์ความรู้สู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งโครงการอบรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงผลักดันเป้าหมายที่จะเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วทุกภูมิภาคให้ได้ใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการขยายศูนย์ USO Net จำนวน 2,184 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม พร้อมทั้งได้มีโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) จำนวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน

สำหรับกิจกรรม “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันภัยไซเบอร์” จัดขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทางไซเบอร์ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และสกมช. ได้ร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างจริงจัง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเป็นการให้ความรู้เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านแพลตฟอร์ม NCSA MOOC ของ สกมช. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Practical Training Platform)

Facebook Comments


Social sharing

Related post