Digiqole ad

“กศน.” ผนึกพลัง ม.ราชภัฏจันทรเกษม เดินหน้าปั้นครูต้นแบบรับการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล !!

 “กศน.” ผนึกพลัง ม.ราชภัฏจันทรเกษม เดินหน้าปั้นครูต้นแบบรับการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล !!
Social sharing

Digiqole ad

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน.เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่นที่ 1 (17, 20-24 ธ.ค.64) โดยมี ผศ.ดร.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุม สังกัดสำนักงาน กศน.ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการเปิดอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การพัฒนาและอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ในปีนี้ของสำนักงาน กศน.เราตั้งใจและมุ่งมั่นปั้นครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กศน.ให้มีทักษะและศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดีและเหมาะสมมากขึ้น โดยจัดนำร่องเพื่อเฟ้นหาครูต้นแบบที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทั่วประเทศ กว่า 200 คน โดยจัดการอบรมจำนวน 4 รุ่น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลจักรสำคัญในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ให้พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และจะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในอนาคต โดยผู้จัดได้ออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีทักษะด้านดิจิทัล เกิดสมรรถนะจริง ลองปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการนำเทคโนโลยี

รวมถึงองค์ความรู้ด้านดิจิทัลมาเสริมทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในยุคที่เราทุกคน และครูทุกคน ไม่ว่าจะรุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ ต้องเรียนรู้ที่จะใช้สื่อการสอนแบบใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา เนื่องจากปัจจุบัน ได้เกิดเครือข่ายและช่องทางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์ม ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาในอนาคตที่หลากหลาย ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รวมถึงระบบสื่อและเทคโนโลยี ระบบการวัดและประเมินผล ให้พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน.ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านของเรา ในยุค New Normal ซึ่งไม่เพียงแต่การศึกษา แต่ยังรวมไปถึงสังคมและเศรษฐกิจของทั่วโลกอีกด้วย

“ทั้งนี้ผมขอชื่นชมคณะผู้จัดที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตอบโจทย์และช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพท่ามกลางสถานการณ์โควิด รวมทั้งขอขอบคุณคณะวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ตรงในการอบรมนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ตั้งใจเก็บเกี่ยวทักษะต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ มีศักยภาพ พร้อมในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุความสำเร็จ เพี่อที่จะได้สามารถนำความรู้ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ รวมถึงสามารถเป็นต้นแบบและถ่ายทอด ขยายผลแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพต่อไป”

ผศ.ดร.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สำนักงาน กศน.ที่ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะที่สอดรับกับสังคมในยุคดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในครั้งนี้จะป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในด้านอื่นๆต่อไป”

Facebook Comments


Social sharing

Related post