Digiqole ad

กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปและสมาชิก 15 ประเทศ แถลงประณามรัฐประหาร ในโอกาสครบรอบ 19 กันยา 49

 กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรปและสมาชิก 15 ประเทศ แถลงประณามรัฐประหาร ในโอกาสครบรอบ 19 กันยา 49
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 19 กันยายน กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก 15 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทางเฟซบุ๊ก THAI EUDEM กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป ระบุว่า

ประวัติศาสตร์ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารไม่ใช่อารยะวิธีในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง การยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นการละเมิดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีแต่จะนำมาซึ่งความแตกแยก ความไม่โปร่งใส และปัญหาการทุจริต

เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง กลุ่มเสรีประชาธิปไตยนักเรียนไทยในยุโรป และประเทศสมาชิก 15 ประเทศ จึงขอประณามการรัฐประหาร โดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1.ยืนยันข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงรัฐบาลในประเทศไทย ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ และยุติบทบาททางการเมืองทันที

2.ให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 (รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน) กลับมาใช้อีกครั้ง

3.ให้องค์กรตุลาการยกเลิกการรับรองการรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมา และให้นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปกครองประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ และป้องกันวงจรอุบาทว์ที่มาจากการรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

Facebook Comments

Related post