Digiqole ad

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom  Cloud Meetings ) โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจต่ออาชีพสายอุตสาหกรรมค้าปลีก ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง รวมถึงลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้วางแนวทางการปฏิบัติผ่านโครงการธุรกิจค้าปลีกจำลอง มินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง,โครงการเพื่อการร่วมมือด้านการวิจัยตลาด, โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน และรับนักศึกษาเข้าทำงานผ่านเครือข่ายสาขาของ “บิ๊กซี”  ทั่วประเทศ  เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ของเยาวชนไทย ให้เป็นบุคลากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Facebook Comments

Related post