Digiqole ad

กลุ่มทรู มูลนิธิออทิสติกไทย ธนาคารออมสิน ตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก แห่งแรกของภาคใต้

 กลุ่มทรู มูลนิธิออทิสติกไทย ธนาคารออมสิน ตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก แห่งแรกของภาคใต้
Social sharing

กลุ่มทรู นำโดยนางสาวนงนุช ศรีเพ็ชร์ ผู้จัดการทั่วไปเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิออทิสติกไทย สนับสนุนชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดตรัง จัดตั้งธนาคารชุมชนออทิสติก เป็นแห่งแรกในภาคใต้ และเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศ

โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางวรรณา ภักดีไทย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาจังหวัดตรัง นางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

โดยในวันแรกของการเปิดธนาคาร มีสมาชิกร่วมฝากเงิน กว่า 60 ครอบครัว รวมเป็นเงินกว่า 1.7 แสนบาท โดยจะเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกทุกจันทร์ ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน เพื่อส่งเสริมการออม สร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก ช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ สามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยคณะกรรมการจะนำเงินของสมาชิกไปฝากที่ ธนาคารออมสิน

ทั้งนี้ กลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทยได้เข้ามาดำเนินการอบรมให้ข้อมูลความรู้ และวางแผนในการจัดตั้งธนาคารอย่างเป็นระบบ ผ่าน true VRoom โดยธนาคารชุมชนออทิสติก จังหวัดตรัง มีสมาชิกครอบครัวบุคคลออทิสติก กว่า 60 ครอบครัว เป็น กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทำให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยชมรมฯ สามารถนำกลไกธนาคารชุมชน ไปเชื่อมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและการเงิน ของครอบครัวบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดตั้งเป็นบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในอนาคตต่อไป

ในปัจจุบัน ธนาคารชุมชนออทิสติกได้ดำเนินการมาแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารชุมชนออทิสติกกรุงเทพฯ ธนาคารชุมชนออทิสติกพิษณุโลก ธนาคารชุมชนออทิสติกชลบุรี และธนาคารชุมชนออทิสติกสกลนคร มีเงินฝากรวมกันกว่า 4 ล้านบาท

Facebook Comments

Related post