Digiqole ad

“กรุงไทย” เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินชุมชนบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี

 “กรุงไทย” เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงินชุมชนบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ

ได้สานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ล่าสุด ธนาคารได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับชุมชนบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำองค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางในการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การออมและมีวินัยทางการเงิน อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อ 1 แก้ปัญหาความยากจนยกระดับเศรษฐกิจระดับฐานรากและข้อ 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านแหลมเป็น 1 ในโครงการเชฟชุมชน Local Chef เพื่อเสริมศักยภาพเชฟชุมชน ยกระดับเมนูอาหาร โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูใหม่ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชน ผสมผสานเรื่องราวและบริบทของชุมชน ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน พร้อมผลักดันสู่เป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง Sustainable Tourism Goals (STGs) ที่พัฒนามาจากเป้าหมาย SDGs ข้อ 2 บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ ข้อ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และข้อ 12 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน

Facebook Comments


Social sharing

Related post