Digiqole ad

“กรุงไทย” คว้า 30 รางวัลระดับโลกมาครอง ตอกย้ำภาพความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ก้าวสู่ธนาคารยั่งยืน

 “กรุงไทย” คว้า 30 รางวัลระดับโลกมาครอง ตอกย้ำภาพความสำเร็จขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ก้าวสู่ธนาคารยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ และยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นทุกวัน ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม

โดยยึดหลักการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ สามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกในปี 2566 มากถึง 30 รางวัล ทั้งรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร รางวัลด้านความยั่งยืน รางวัลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รางวัล Digital Banking และรางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กร (Banking CEO of the Year) จำนวน 6 รางวัล ตอกย้ำความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล กำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม สามารถสร้างโอกาสจากวิกฤต พัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทำให้ธนาคารก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำดิจิทัลแบงกิ้งของประเทศ พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างยั่งยืน” ปรับเปลี่ยนกระบวนการ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารในทุกมิติเติบโตไปพร้อมกับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยรางวัลที่โดดเด่นคือ Best Banking CEO จากนิตยสาร International Finance สหราชอาณาจักร และรางวัล Best Banking CEO Thailand 2023 จากนิตยสาร World Economic สหรัฐอเมริกา

รางวัลด้านความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 15 รางวัล จากการพัฒนา “โครงการ กรุงไทยรักเกาะเต่า” ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนเกาะเต่าให้เข้มแข็ง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน พร้อมรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการกรุงไทยรักชุมชน มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม สนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ผ่านการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน ค่านิยมและทัศนคติด้านการเงินที่ดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเสริมทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจก ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีรางวัลที่โดดเด่นคือ รางวัลรางวัล Best Social Impact Bank Thailand จาก Capital Finance International (CFI) สหราชอาณาจักร 3 ปีซ้อน และรางวัล Sustainability Awards จาก The Business Intelligence Group สหรัฐอเมริกา 2 ปีซ้อน
รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการ จำนวน 4 รางวัล จากความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุด ทั้งการพัฒาบริการ WE CARE เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าที่สาขาธนาคาร เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่ใช้บริการผ่านสาขา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รางวัลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีรางวัลที่โดดเด่นคือ รางวัล Excellence in Customer Service (Banking) – Thailand 2003 จากนิตยสาร The Global Economics สหราชอาณาจักร

รางวัลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 4 รางวัล จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน ONE Krungthai เป็นซูเปอร์แอปฯ สำหรับพนักงานธนาคารกรุงไทย อำนวยความสะดวกในการทำงานทุกด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร สร้าง DNA ขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม ยกระดับบริการลูกค้า มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรดิจิทัล ยกระดับการดำเนินงานทุกด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยมีรางวัลที่โดดเด่นคือ รางวัล Human Resources Excellence Awards 2023 – Excellence in the Use of HR Tech จากสถาบัน Human Resources Online สิงคโปร์

รางวัล Digital Banking จำนวน 1 รางวัล คือ Top Publisher Awards 2023 จาก บริษัท Data.ai สหรัฐอเมริกา ในฐานะธนาคารที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทำให้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากในธุรกิจกลุ่มธนาคาร ทั้งแอปฯ เป๋าตัง แอปฯ ถุงเงิน สะท้อนความสำเร็จพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ

Facebook Comments

Related post