Digiqole ad

“กรุงไทย”สนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 “กรุงไทย”สนับสนุนผู้พิการทางสายตาเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

ธนาคารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน สำหรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผู้พิการทางสายตาอย่างเป็นธรรมของสมาคมธนาคารไทย ตอบโจทย์กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของ UNDP ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Reduce Inequality) หรือ Goal ที่ 10 โดยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคาร และการยืนยันตัวตน ดังนี้

• การยืนยันตัวตน
1. อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตา ใช้บัตรประชาชนเปิดบัญชีและทำธุรกรรมการเงินได้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ผ่านการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ


2. ในกรณีที่บัตรประชาชนไม่สามารถ Dip Chip ได้ ลูกค้าสามารถใช้เอกสารอื่นประกอบ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนพิการ

• การใช้พยานในการเปิดบัญชี
1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา โดยให้พนักงานเป็นพยานให้ สำหรับกรณีที่ ผู้พิการไม่สะดวกนำพยานมาเอง ซึ่งพิจารณาตามความประสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก
2. หากผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเขียนหนังสือหรือลงลายมือชื่อ ธนาคารจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทดแทนการลงลายมือชื่อ เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือ ทำแกงได (รอยกากบาท หรือรอยขีดเขียน ซึ่งบุคคลทำลงในเอกสารแทนลายมือชื่อ) หรือ ใช้ตราประทับ โดยให้พยานฝั่งใดก็ได้เป็นพยานรับรองรวมสองคน

ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทุกกลุ่ม ทั้งด้านการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ และสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านสาขา และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

Facebook Comments


Social sharing

Related post