Digiqole ad

กรุงไทยคว้า “4 รางวัล” สุดยอดบริหารจัดการบุคคล

 กรุงไทยคว้า “4 รางวัล” สุดยอดบริหารจัดการบุคคล
Social sharing
Digiqole ad

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัล สุดยอดผู้นำด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (The Best of CEO People Leader) และอีก 3 รางวัล

สำหรับรางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลสุดยอดองค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนา (The Best Learning and Development) รางวัลสุดยอดด้านการบริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพ (The Best Talent Management) และ รางวัลสุดยอดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (The Best Performance Management) รวม 4 รางวัล จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัล สะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายใต้แนวคิด “Courage to Change – กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ” ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่ New Way of Work เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคดิจิทัล

พร้อมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ (Core Value) 5 ด้าน คือ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี สังคม ให้กับพนักงานทุกคน เปิดเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ผ่านโครงการ Hackathon สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Talent) ให้มาร่วมขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า เป็นเสาหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

Facebook Comments

Related post