Digiqole ad

กระทรวง พม. จับมือ AIS ACADEMY สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ” ส่งต่อขีดความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร ลดทอนความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน

 กระทรวง พม. จับมือ AIS ACADEMY สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ”  ส่งต่อขีดความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีดิจิทัล  ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร ลดทอนความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ AIS Academy ที่มีเป้าหมายสำคัญในการนำศักยภาพของ AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ ผ่านโครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชาชน กับโครงการที่ดำเนินงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ไม่ว่าจะเป็น  AIS Academy for THAIS, อุ่นใจอาสาพัฒนาชีพ และ ห้องสมุดดิจิทัล  ล่าสุดได้สานต่อความร่วมมืออีกครั้ง ตอกย้ำ “ภารกิจคิดเผื่อ” ที่พร้อมเป็นไม้ขีดไฟเล็กๆ จุดประกายความคิดให้เกิดเป็นกองไฟแห่งการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนร่วมกัน สร้างนวัตกรรม ทักษะความรู้ และโอกาสใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตประชากรของไทย ทั้งอัตราเด็กเกิดน้อยลง จำนวนวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่า ปี 2579 ประเทศไทย จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่า 30% ท้าทายการทำงานของ พม.เป็นอย่างมาก พม. จึงให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินมาตรการต่างๆ ครอบคลุมเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อเป็นกำลังแรงงานให้กับประเทศ รวมถึงการเสริมพลังวัยทำงาน โดยจะต้องตั้งตัวได้ เพื่อสามารถสร้างครอบครัว และดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ ตลอดจนคำนึงถึงการพัฒนาระบบที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว เอื้อให้ประชาชนมีหลักประกันในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของสังคมไทย

ไม่เพียงแต่ พม.เท่านั้น ในวันนี้เราได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ และสิทธิสวัสดิการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องการให้บริการประชาชน การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการองค์กร นำไปสู่ประสิทธิภาพในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัย เราเชื่อว่าความร่วมมือกับ AIS ภายใต้โครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ในการหนุนเสริมการทำงานระหว่างกัน  เพื่อนำไปสู่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมสร้างความเท่าเทียม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืน”

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS เราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการเติบโตแบบร่วมกันของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการสร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้กับคนไทยทุกกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่าการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแรงไม่ได้สร้างการเติบโตให้กับภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ศักยภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มโอกาส และลดช่องว่างในการแสดงศักยภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ รวมทั้งการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน หรือ Digital Inclusion อีกด้วย”

“การดำเนินงานภายใต้ “ภารกิจคิดเผื่อ” โดย AIS Academy นั้น สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 10  คือ การลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities) รวมถึง ข้อ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และ ข้อ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งพนักงาน AIS พร้อมจะมีส่วนช่วยลดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนต่างๆ  ขจัดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนั้นการร่วมทำงาน กับ กระทรวง พม. ตั้งแต่ปี 2564 จึงเป็นการนำศักยภาพ จุดแข็งของพนักงานและองค์กร ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาส่งต่อ แบ่งปัน  ในฐานะเครื่องมือ (Solutions) ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ยกระดับขีดความสามารถประชาชนและสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤติประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานร่วมกัน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยกลุ่มต่างๆได้อย่างตรงจุด อันประกอบไปด้วยแนวทางการทำงานในแกนต่างๆ ดังนี้

  1. สร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ Jump Thailand Hackathon 2024
  2. สร้างทักษะยกระดับการพัฒนาอาชีพผ่านโครงการ Train The Trainer จากโค้ชอุ่นใจอาสา ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงฯเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในการพัฒนาอาชีพต่อไป
  3. สร้างความรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจาก Digital Content ในรูปแบบของบทเรียน โดยพนักงานอุ่นใจอาสา
  4. สร้างโอกาสเข้าถึงความรู้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ ด้วยแพลตฟอร์ม AIS ReadDi พร้อมมอบแท็บเล็ตเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านโลก Digital อีกด้วย

นางสาวกานติมา กล่าวในตอนท้ายว่า “AIS Academy ขอปวารณาตัวเป็นเสมือนไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่พร้อมจะจุดประกายการรวมพลังของสังคมในการร่วมทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย จากศักยภาพของพนักงาน , เทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล, การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยช่องทางการเข้าถึงประชาชนมากกว่า 45 ล้านรายทั่วประเทศที่จะเป็นเสมือนโอกาสในการ ลดช่องว่าง ขจัดความเหลื่อมล้ำ อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้เค้าได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการส่งต่อพลังใจไปสู่กลุ่มประชาชนที่ยังคงอยู่ในภาวะพึ่งพิง ให้ก้าวพ้นจากปัญหาวิกฤติประชากรได้ในท้ายที่สุด”

Facebook Comments


Social sharing

Related post