Digiqole ad

กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
Social sharing
Digiqole ad

“กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว และประธานคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 พร้อมด้วย ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นตั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 สำหรับการจัดงานวันครู พ.ศ.2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 67 กำหนดจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” เชื่อว่าพลังของครูจะเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการยกระดับจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ขอขอบคุณที่รวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังแรงใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาศิษย์ให้มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา มีการผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น 1 ใน 7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายสูงสุดมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สำหรับการจัดงานวันครูในปีนี้ จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online โดยกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ว่า“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”และมอบสารวันครู มีการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook FanPage “คุรุสภา”โดยมีล่ามภาษามือด้วย ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

สำหรับการจัดงานวันครูรูปแบบ Online ได้จัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่านเว็บไซต์ www.วันครู.com แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก เป็นกิจกรรมก่อนงานวันครู เฟสที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 และเฟสที่ 3 เป็นกิจกรรมหลังงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 16 เมษายน 2566 สำหรับส่วนภูมิภาค กำหนดเป็นสัปดาห์วันครูดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2566 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค

ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 9 รางวัล สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 รางวัล และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 รางวัล เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้ง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 เฟส นั้น เฟสแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู เผยแพร่ Infographic ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ และการปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 และเฟสที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวน 4หลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ www.วันครู.com รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ได้ทาง YouTube Channel “khurusapha” ของคุรุสภา หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาตนเองผ่านนิทรรศการวิชาการออนไลน์ และการอบรมผ่านหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ ตักบาตรออนไลน์ ได้ทาง www.วันครู.com
ข้อมูลเพิ่มเติม คุณวรวรรณ พรพิพัฒน์ โทร.08 1452 5721

 

 

Facebook Comments

Related post