Digiqole ad

กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ทำโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล – ประถม – มัธยม – ปวช. พร้อมเงินช่วยอุปกรณ์การเรียน ลดภาระผู้ปกครอง รับเปิดเทอม สพฐ. สนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระผู้ปกครอง

 กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ทำโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัว อนุบาล – ประถม – มัธยม – ปวช. พร้อมเงินช่วยอุปกรณ์การเรียน ลดภาระผู้ปกครอง รับเปิดเทอม สพฐ. สนับสนุนเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระผู้ปกครอง
Social sharing

Digiqole ad
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อลดภาระให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
โดย ในปีการศึกษา 2567 นี้ รัฐบาลจะปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ 2566 ในรายการค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 ขณะที่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าหนังสือเรียน ใช้อัตราคงเดิมตามปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ยังมีเงินอุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอื่น ๆ
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และอื่น ๆ
เงินอุดหนุนรายหัวฯ สำหรับการจัดการเรียนการสอน อัตราจำแนกตามระดับชั้น
สำหรับเงินอุดหนุนรายหัวฯ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนที่จะจัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจำแนกตามระดับ ดังนี้
ก่อนประถมศึกษา หรือ อนุบาล
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 66 1,734.- บาท
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 67 1,836.- บาท
ประถมศึกษา
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 66 1,938.- บาท
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 67 2,052.- บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 66 3,570.- บาท
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 67 3,780.- บาท
มัธยมศึกษาตอนปลาย
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 66 3,876.- บาท
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 67 4,104.- บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 – 3ที่จัดโดยสถานประกอบการ
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 66 11,970.- บาท
– เงินอุดหนุนปีงบฯ 67 12,674.- บาท
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเยาวชนไทยที่เป็นอนาคตของชาติ ผ่านการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนในระบอบการศึกษาไทยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมเชื่อมั่นว่า เงินอุดหนุนดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สถานศึกษาด้วย
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์
Facebook Comments


Social sharing

Related post