Digiqole ad

กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ จับมือกองทัพบก บริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบก สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  

 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ จับมือกองทัพบก บริหารจัดการที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบก สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   
Social sharing
Digiqole ad

กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ และกองทัพบก เดินหน้านำที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบก สนับสนุนนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และสังคม โดยมีโครงการนำร่องที่จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (6 ตุลาคม 2566) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมประชุมหารือกับกองทัพบก โดยมี พลเอก สุขสรรค์ หนองบัวล่าง รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะนายทหารเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สาระสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าว เป็นไปเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพบก มาดำเนินการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยกำหนดพื้นที่แยกออกเป็นแต่ละประเภทพื้นที่ (Zoning) เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งกรมธนารักษ์ และกองทัพบกได้ดำเนินการวางแผนให้เป็นภาพรวม โดยพิจารณาถึงศักยภาพของที่ดินทั้งประโยชน์ในทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดทิศทางความเหมาะสมที่จะนำพื้นที่ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นที่พร้อมต่อการดำเนินโครงการ ณ สนามฝึกยิงปืนใหญ่ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 ก่อนจะขยายการดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นต่อไป

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารของหน่วยงานภาครัฐต่างก็เป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่กองทัพบกได้เปิดโอกาสให้กรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ กรมธนารักษ์ยินดีที่จะมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน นอกจากนี้ เมื่อรัฐจัดสรรที่ดิน และรับรองสิทธิการใช้ที่ดินของราชการให้แก่ประชาชนแล้ว ประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการเกษตร หรือประกอบกิจการต่างๆ ในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

Facebook Comments

Related post