Digiqole ad

กรมเจ้าท่าหนุนแผนพัฒนาพาณิชยนาวีงบปี 66 เพิ่มขีดแข่งขันดันไทยศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

 กรมเจ้าท่าหนุนแผนพัฒนาพาณิชยนาวีงบปี 66 เพิ่มขีดแข่งขันดันไทยศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน
Social sharing
Digiqole ad

กรมเจ้าท่าหนุนแผนพัฒนาพาณิชยนาวีงบปี 66 เพิ่มขีดแข่งขันดันไทยศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

กรมเจ้าท่าหนุน “การส่งเสริมการพาณิชยนาวี” เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชยนาวี ประจำปี 2566 สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 3. การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ 4. การพัฒนาบุคลากรพาณิชยนาวี 5. การสร้างเครือข่ายธุรกิจพาณิชยนาวีและการขนส่งต่อเนื่อง 6. การพัฒนาพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นนโยบายและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางเรือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางพาณิชยนาวีของอาเซียน

การจัดทำแผนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ด้วยการผลักดันมาตรการในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพาณิชยนาวี สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาใช้การขนส่งทางลำน้ำและชายฝั่งทะเลให้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ รวมไปถึง เสนอแนะและปรับปรุงระเบียบในการปฏิบัติการในการทำงานให้มีความชัดเจน อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานการพัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการการพัฒนา ส่งเสริม คุ้มครองการประกอบกิจการพาณิชยนาวี และติดตามปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการพาณิชยนาวี เพื่อใช้วิเคราะห์ สำหรับการทบทวนการกำหนดมาตรการด้านการเงิน การคลัง ส่งเสริมการลงทุน และมาตรการด้านอื่นๆ สำหรับกิจการพาณิชยนาวีและกิจการเกี่ยวเนื่อง ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและโลจิสติกส์ของไทย ควบคู่กับการสนับสนุนด้านการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรือ กิจการเรือสนับสนุนอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลของไทย และกิจการเรือเฟอร์รี่ ให้ได้รับประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบยั่งยืน สนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ

รวมถึง เตรียมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านพาณิชยนาวี และประสานความร่วมมือในการเข้าร่วมตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือพันธกรณีตามอนุสัญญา รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนากิจการพาณิชยนาวี เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน

 

Facebook Comments

Related post