Digiqole ad

กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

 กรมส่งเสริมการเกษตร คว้า 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
Social sharing
Digiqole ad

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ให้กับหน่วยงาน
ที่มีผลการดำเนินการเป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัลจำนวน รวม 13 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเด่น จำนวนรวม 4 รางวัล และระดับดี จำนวนรวม 9 รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลในวันที่ 12 กันยายนนี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับ 13 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนทำแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอำนาจเจริญ” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันสำปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่มาแห่งความสำเร็จในการได้รับรางวัลครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) โดยถ่ายทอดความรู้ เยี่ยมเยียน สนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง ตลอดจน ส่งเสริมการจัดการข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์วางแผนดำเนินงานกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่ม ชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาด้านศัตรูการเกษตรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายลดปริมาณผลผลิตเหลือทิ้งอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด และตอบสนองต่อ BCG model ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนเกิดความยั่งยืน

 

Facebook Comments

Related post