Digiqole ad

“กรมสรรพากร” เตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ทดแทนอาคารสำนักงานเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม

 “กรมสรรพากร” เตรียมก่อสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ทดแทนอาคารสำนักงานเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม
Social sharing

Digiqole ad

กรมสรรพากร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร โดยตกลงร่วมกันใช้ที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากรในพื้นที่โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 11 โดยมี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) รับผิดชอบการพัฒนาโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ กรมสรรพากร โดยมี นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมลงนามในพิธี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ตามที่กรมสรรพากรได้มีนโยบายที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร เพื่อใช้ทดแทนอาคารสำนักงานเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งาน 30 ปี และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเช่าอาคารสำนักงานเดิม กรมสรรพากรจึงได้ขอความร่วมมือจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมธนารักษ์ ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคาร โดยกรมสรรพากรจะเป็นผู้ดำเนินการทำสัญญาเช่ากับ ธพส. เป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานสรรพากรภาค 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา พร้อมทั้งเป็นที่พักอาศัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงานสรรพากรดังกล่าวด้วย”

นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า “การดำเนินการตามบันทึก ความเข้าใจนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฏหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ดินที่ กรมธนารักษ์ให้สิทธิ์ ธพส. เป็นผู้เช่า และก่อสร้างอาคารนี้มีขนาด 1 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา อยู่ภายในซอยสุขุมวิท 11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ”
นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า “อาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร เป็นอาคารสูง 17 ชั้น มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ประมาณ 22,082 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน 10,191 ตารางเมตร และห้องพักอาศัยขนาด 35 ตารางเมตร จำนวน 52 ห้องพัก ที่จอดรถยนต์ประมาณ 187 คัน มูลค่าโครงการ 992 ล้านบาท

ซึ่งรวมค่าก่อสร้าง ตกแต่ง และจัดหาครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ โดย ธพส. ได้ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน มีการติดตั้งแผงโซลาเซลส์ที่ชั้นดาดฟ้า สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 100 กิโลวัตต์ เลือกใช้กระจกสุญญากาศ (Insulated Glass) เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด ชั้นดาดฟ้าและภายในอาคารออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวรวมกว่า 700 ตารางเมตร ภายหลังส่งมอบอาคารช่วง 2 ปีแรก ผู้รับเหมาก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุง จากนั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป กรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซ่อมแซมปรับปรุงเอง”

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระค่าเช่าอาคารสำนักงานเดิม และเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่บริเวณเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีค่าครองชีพที่สูง ทั้งในส่วนของสถานที่พักอาศัย และค่าเดินทาง เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

Facebook Comments


Social sharing

Related post