Digiqole ad

กรมสรรพากร เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินตามความตกลง FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกา

 กรมสรรพากร เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินตามความตกลง FATCA กับประเทศสหรัฐอเมริกา
Social sharing

Digiqole ad

ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA) (ความตกลง FATCA)

ซึ่งเป็นความตกลงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ สร้างความโปร่งใสทางภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีของภาครัฐ

กรมสรรพากรขอเรียนว่า อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแห่งราชอาณาจักรไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (Competent Authority Arrangement: CAA) (ข้อตกลง CAA) เพื่อรองรับการปฏิบัติตามความตกลง FATCA เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล

ตามความตกลง FATCA โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามความตกลง FATCA ผ่านระบบ International Data Exchange Service (IDES) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร(https://www.rd.go.th/65656.html)

Facebook Comments


Social sharing

Related post