Digiqole ad

กรมสรรพากรยกเว้นภาษี ในการทำงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19

 กรมสรรพากรยกเว้นภาษี ในการทำงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19
Social sharing

Digiqole ad

กรมสรรพากรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสำหรับค่าตอบแทน ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID -19 ในปีภาษี 2566

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 อนุมัติหลักการการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรกำหนดให้เงินได้ดังต่อไปนี้ที่ได้รับในปีภาษี 2566 ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
2. ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
3. ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาลตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง”
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการบรรเทาภาระภาษีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น”
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

Facebook Comments


Social sharing

Related post