Digiqole ad

“กรมศิลปากร” ตั้งเป้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พร้อมเปิดปี 68

 “กรมศิลปากร” ตั้งเป้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พร้อมเปิดปี 68
Social sharing

Digiqole ad

กรมศิลป์ตั้งเป้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พร้อมเปิดปี 68

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้รับการอนุรักษ์คงอยู่ยั่งยืนสืบไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ที่ก่อสร้าง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 11,011 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 หลัง คือ อาคาร 4 ชั้น สำหรับปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารสำหรับอนุรักษ์โบราณวัตถุใต้น้ำ โดยในปี 2568 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์จะพร้อมดำเนินงานด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตรวจสอบหาค่าอายุของโบราณวัตถุได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังมีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่หน่วยงานและประชาชนที่สนใจ

นอกจากนั้นกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ยังเป็นที่ปรึกษาของศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณ พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกรุอาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ให้พี่น้องชาวมุสลิมมีทักษะและความชำนาญในการซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอานด้วยหลักวิชาการที่ถูกต้อง รองรับการซ่อมแซมคัมภีร์อัลกุรอานและเอกสารโบราณที่มีคุณค่าของชาวมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post