Digiqole ad

กรมศิลปากรฉลอง 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เตรียมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ

 กรมศิลปากรฉลอง 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เตรียมปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ
Social sharing
Digiqole ad

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้จัดโครงการพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น The 5th Decade of Khon Kaen National Museum เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2515 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. การแสดงโขนจากน้องๆ เยาวชน ศูนย์การเรียนรู้นาฏกรรมโขน นาฏศิลป์ไทย จังหวัดขอนแก่น และการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน เล่ห์รักยักขินี สี่อสุรีพ่าย จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้เปิดให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสครอบรอบ 50 ปี กรมศิลปากร จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงนิทรรศการถาวร และเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม เก็บรักษา จัดแสดง และให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลุ่มน้ำชี โดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลการจัดแสดง เทคนิคและรูปแบบในการนำเสนอ ตลอดจนภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2568 – 2570 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ในการเป็นขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวและเมืองแห่ง MICE CITY ศูนย์กลางการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับสากล รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและอาเซียน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 13 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ 35 ตารางวา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลุ่มแม่น้ำชี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

Facebook Comments

Related post