Digiqole ad

“กรมบัญชีกลาง” มอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”

 “กรมบัญชีกลาง” มอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อีกทั้งทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 28 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น ซึ่งสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ จำนวน 5 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ปี 2564
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน ได้แก่
ปี 2563 ประเภทดีเด่น
1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ปี 2564 ประเภทดีเด่น
1) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
3) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ปี 2564 ประเภทชมเชย
1) กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 9 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
4) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
5) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ปี 2564
1) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
2) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จำนวน 8 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
4) ผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี 2564
1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
2) ผู้บริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
3) ผู้บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

“การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนากลไกโดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสู่อนาคตวิถีใหม่” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

Facebook Comments

Related post