Digiqole ad

“กรมบัญชีกลาง” มอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”

 “กรมบัญชีกลาง” มอบรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่”
Social sharing

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบรางวัลว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ อีกทั้งทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้กรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งในปีนี้คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล และประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 และ 2564 ซึ่งมีทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 28 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น ซึ่งสามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ จำนวน 5 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ปี 2564
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
4) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 ทุน ได้แก่
ปี 2563 ประเภทดีเด่น
1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช
2) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ปี 2564 ประเภทดีเด่น
1) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ
3) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ปี 2564 ประเภทชมเชย
1) กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

3. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น เป็นรางวัลสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการจัดการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จำนวน 9 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
4) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
5) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ปี 2564
1) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
2) เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
3) กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น เป็นรางวัลที่ยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จำนวน 8 ทุน ได้แก่
ปี 2563
1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร
4) ผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ปี 2564
1) ผู้บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
2) ผู้บริหารกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
3) ผู้บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4) ผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง

“การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนากลไกโดยเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสู่อนาคตวิถีใหม่” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

Facebook Comments

Related post