Digiqole ad

กรมบัญชีกลางเปิดใช้เว็บไซต์ CoST ใหม่ เพื่อส่งเสริมโครงการความโปร่งใส

 กรมบัญชีกลางเปิดใช้เว็บไซต์ CoST ใหม่ เพื่อส่งเสริมโครงการความโปร่งใส
Social sharing

Digiqole ad

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://costthailand.gprocurement.go.th

เพื่อรองรับการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต โดยเว็บไซต์ CoST ใหม่ ได้เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นระบบ Paperless ครอบคลุมทุกบทบาทของผู้ใช้งานและมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างตามมาตรฐาน OC4IDS ของ CoST International ในรูปแบบของ json file เพื่อให้นักพัฒนาระบบสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอด และตรวจสอบข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมเสนอราคาได้ และมีการแสดงผลสถิติต่าง ๆ ในรูปของกราฟ แผนภูมิ และแผนที่ประเทศไทย

สำหรับให้ผู้ใช้งานเรียกดูโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ที่อยู่ในระยะ 10 15 และ 20 กิโลเมตรรอบตัว ตลอดจนสามารถค้นหาโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ได้ตามภูมิภาค จังหวัด ประเภทโครงการ ประเภทหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน และแสดงผลระดับร้อยละการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยตามจังหวัดในแผนที่ประเทศไทยได้ ซึ่งเว็บไซต์ CoST ใหม่ จะอำนวยความสะดวกให้กับภาคประชาชนในการติดตามข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ CoST ได้มากยิ่งขึ้น

“ในส่วนของการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง กรมบัญชีกลางได้มีการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ CoST ใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานโครงการ CoST ได้แก่ บุคลากรจากสำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7 รุ่น รวมจำนวน 1,043 คน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2567 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการ CoST ฉบับใหม่ และเปิดเผยข้อมูลโครงการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ CoST ใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดถ่ายทอดวิธีการใช้งานเว็บไซต์ CoST ใหม่ ให้แก่หน่วยงานของรัฐภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการก่อสร้างเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ และเป็นโครงการก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณโครงการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างภายใน 15 วันทำการ และสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก รวมทั้งบันทึกข้อมูลความคืบหน้าโครงการและติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ CoST ใหม่ ได้ในทุกขั้นตอน

โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมายังกรมบัญชีกลางอีกต่อไป นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการและหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลโครงการได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามโดยอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐได้ด้วยตัวเองอีกด้วย

Facebook Comments


Social sharing

Related post