Digiqole ad

กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 @TEN : เติมเต็มศักยภาพ ด้านการเงินการคลังภาครัฐผู้บริหารระดับสูง

 กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 @TEN : เติมเต็มศักยภาพ ด้านการเงินการคลังภาครัฐผู้บริหารระดับสูง
Social sharing

Digiqole ad

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 10 (@TEN : เติมเต็มศักยภาพ ด้านการเงินการคลังภาครัฐผู้บริหารระดับสูง) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการกำกับ ดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริหารงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 10

ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 126 ราย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการในระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ซึ่งการฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 รวมทั้งสิ้น 198 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) ความรู้ด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ 3) ความรู้ด้านการบริหารองค์กรยุคใหม่และการสร้างนวัตกรรม 4) การเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมจะเน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยใช้หลักการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

“โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 10 กรมบัญชีกลางมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน เป็นผู้นำด้านการเงินการคลังภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์ มีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบวินัยการคลัง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลัง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

Facebook Comments


Social sharing

Related post