Digiqole ad

กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 FME : Going beyond

 กรมบัญชีกลางเปิดหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 FME : Going beyond
Social sharing
Digiqole ad

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดว่า กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการกำกับ ดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริหารงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) อย่างต่อเนื่อง โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 11 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FME : Going beyond เติมศักยภาพการบริหารด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้บริหารระดับสูง

“บงส.รุ่นที่ 11 นี้ มีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 ราย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ระดับรองหัวหน้าส่วนราชการในระดับกรมหรือเทียบเท่าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน ซึ่งการฝึกอบรมฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 204 ชั่วโมง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 1) ความรู้ด้านเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ 3) ความรู้ด้านการบริหารองค์กรยุคใหม่และการสร้างนวัตกรรม 4) ความรู้ด้านความเป็นผู้นำกับการบริหารจัดการตนเอง และ 5) การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมจะเน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักบริหารระดับสูง โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการบริหารการเงินการคลังและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เป็นรูปธรรม” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้ายว่า กรมบัญชีกลางมีความมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการนี้ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมจะยกระดับทักษะความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนการแบ่งปัน ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่ได้รับเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

Facebook Comments

Related post