Digiqole ad

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบ 67

 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบ 67
Social sharing
Digiqole ad

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น หรือ (2) บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

วันเดือนปีเกิด
เดือนที่ได้รับสิทธิ รอบการโอนเงิน รวมจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น
(บาท)
ครั้งที่ 1
มี.ค. 67
(ม.ค. – มี.ค. 67) ครั้งที่ 2
มิ.ย. 67
(เม.ย. – มิ.ย. 67) ครั้งที่ 3
ก.ย. 67
(ก.ค. – ก.ย. 67)
เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2507 ม.ค. – ก.ย. 67 300 300 300 900
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ม.ค. 2507 ก.พ. – ก.ย. 67 200 300 300 800
เกิด ระหว่าง 1 – 29 ก.พ. 2507 มี.ค. – ก.ย. 67 100 300 300 700
เกิด ระหว่าง 1 – 31 มี.ค. 2507 เม.ย. – ก.ย. 67 – 300 300 600
เกิด ระหว่าง 1 – 30 เม.ย. 2507 พ.ค. – ก.ย. 67 – 200 300 500
เกิด ระหว่าง 1 – 31 พ.ค. 2507 มิ.ย. – ก.ย. 67 – 100 300 400
เกิด ระหว่าง 1 – 30 มิ.ย. 2507 ก.ค. – ก.ย. 67 – – 300 300
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 2507 ส.ค. – ก.ย. 67 – – 200 200
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ส.ค. 2507 ก.ย. 67 – – 100 100

การโอนเงินสงเคราะห์ฯ จะแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดของผู้มีสิทธิ
การโอนเงิน
วันที่โอนเงิน
วันเดือนปีเกิด
ของผู้มีสิทธิ
วันที่ยืนยันตัวตน
(e-KYC) กรณีมีบัญชี
พร้อมเพย์
ต้องผูกกับ
เลขประจำตัวประชาชน กรณีไม่สามารถ
เปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ต้องยื่นหนังสือ
ให้ความยินยอมโอนเงิน
เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
หรือบัญชีบุคคลอื่น
11 มี.ค. 67 เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2495 ภายใน
26 ก.พ. 67 ภายใน
6 มี.ค. 67 ภายใน
20 ก.พ. 67
12 มี.ค. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2495 – 31 ธ.ค. 2501
13 มี.ค. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2502 – 29 ก.พ. 2507
11 มิ.ย. 67 เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2495 ภายใน
26 พ.ค. 67 ภายใน
5 มิ.ย. 67 ภายใน
20 พ.ค. 67
12 มิ.ย. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2495 – 31 ธ.ค. 2501
13 มิ.ย. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2502 – 31 พ.ค. 2507
11 ก.ย. 67 เกิด ก่อน 1 ม.ค. 2495 ภายใน
26 ส.ค. 67 ภายใน
5 ก.ย. 67 ภายใน
20 ส.ค. 67
12 ก.ย. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2495 – 31 ธ.ค. 2501
13 ก.ย. 67 เกิด ระหว่าง 1 ม.ค. 2502 – 31 ส.ค. 2507

“ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

Facebook Comments

Related post