Digiqole ad

“กรมบังคับคดี” แจงกรณี ผู้สื่อข่าวพิเศษร้องขอความเป็นธรรม ถูกเรียกบังคับคดีซ้ำซ้อน

 “กรมบังคับคดี” แจงกรณี ผู้สื่อข่าวพิเศษร้องขอความเป็นธรรม ถูกเรียกบังคับคดีซ้ำซ้อน

ตามที่มีข่าว ผู้สื่อข่าวพิเศษร้องขอความเป็นธรรม ถูกเรียกบังคับคดีซ้ำซ้อน ได้นำหลักฐานที่เคยถูกบังคับคดีเมื่อปี 2561 เข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อร้องขอความเป็นธรรม ถูกเรียกบังคับคดีซ้ำซ้อน ทั้งที่ได้ชำระเงินครบทั้งหมดแล้ว และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

Advertisement

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี ได้มอบหมายให้นางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เร่งตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือทำความเข้าใจกับผู้ร้องในทันที โดยกรณีดังกล่าวพบว่า ศาลแขวงธนบุรีได้มีหมายบังคับคดีกับผู้ร้อง จำนวน 2 คดี ซึ่งโจทก์ได้ดำเนินการบังคับคดีทั้งสองคดี โดยคดีแรก เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 5746/2557 โดยจำเลยได้ชำระหนี้ภายนอกให้กับโจทก์ครบถ้วนและมีการถอนการบังคับคดีแล้ว สำหรับคดีที่ 2 ที่ผู้ร้อง อ้างว่าได้มีการปิดหมายซ้ำซ้อน เป็นการบังคับคดี ของศาลแขวงธนบุรี คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 6839/2561 ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 80,024.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี ของต้นเงิน 56,626.63 บาท ถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 25 พฤษภาคม 2561) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าที่โจทก์ชนะคดีโดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท โดยโจทก์ ยื่นคำร้องขออายัดสิทธิเรียกร้องวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง เงินโบนัสเงินตอบแทนการทำงานเป็นครั้งคราว เงินบำเหน็จ เงินค่าชดเชย เงินตอบแทนกรณีออกจากงานของจำเลยโดยโจทก์ได้ยืนยันและแถลงว่าจำเลยไม่มีการชำระหนี้ภายนอกแก่โจทก์ แต่อย่างใด

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการอายัด จึงได้แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง พร้อมกับแจ้งให้คู่ความได้ทราบการอายัดแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 ได้ประสานนัดผู้ร้อง และโจทก์มาทำการตรวจสอบเอกสารและทำความเข้าใจในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 อาคารกรมบังคับคดี ต่อไป

นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและอยู่ระหว่างบังคับคดี สามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Session Call สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร. 0 2881 4840,0 2887 5072 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

Advertisement
Facebook Comments

Related post