Digiqole ad

“กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” จัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน

 “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” จัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อ​วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และดร. ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย คุณสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับประเทศไทยเนื่องในโอกาสที่ได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.พิชามญชุ์ เอี่ยวพานทอง คณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business and Human Rights) และ ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) รวมถึงการเสวนาโดยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรสำคัญที่ร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ​

การจัดงานฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทำและขับเคลื่อน “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ซึ่งเป็นกรอบนโยบายระดับชาติที่มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) ทั้งนี้ เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๑ ได้หมดวาระลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขึ้น โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านแรงงาน (๒) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (๓) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (๔) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาตามลำดับ จนเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๒ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ เป็นการยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

***Business and Human Rights ยกระดับเศรษฐกิจไทย ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน***
​​
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

Facebook Comments


Social sharing

Related post