Digiqole ad

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ประจำปี 2567

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ” ประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางวสมน ทิพณีย์ (Ph.D) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม “เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ”ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของศิษย์เก่าและกลุ่มอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เข้ามาแข่งขันเพื่อให้ได้คนเก่งและผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละสาขา และเพื่อเป็นการยกระดับความสำเร็จในสาขาอาชีพของตนเอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

 

จัดประกวดแข่งขัน “คนเก่ง” ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเสริมสวย หัวข้อ การทำเล็บเจล มีผู้เข้าแข่งขัน 3 คน และสาขาบริการโรงแรม หัวข้อ การชงกาแฟสด Signature ของตนเอง มีผู้เข้าแข่งขัน 4 คน และการคัดเลือก “ผลิตภัณฑ์เด่น” พร้อมจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มอาชีพที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในชุมชน จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 2 กลุ่ม ประเภทขนมไทย จำนวน 3 กลุ่ม และประเภทงานฝีมือ/งานประดิษฐ์ จำนวน 3 กลุ่ม พร้อมเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันและภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 70 คน

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัล “คนเก่ง” ชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล และผลิตภัณฑ์เด่น จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้
1. รางวัล “คนเก่ง” สาขาเสริมสวย หัวข้อ การทำเล็บเจล ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาวทองนที ทองแดง
2. รางวัล “คนเก่ง” สาขาบริการโรงแรม หัวข้อ การชงกาแฟสด Signature ของตนเอง ผู้ชนะเลิศ คือ นายอภิชา การประดิษฐ์พร
3. รางวัล “ผลิตภัณฑ์เด่น” ประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า ชนะเลิศ คือ กลุ่มสตรีและครอบครัว ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
4. รางวัล “ผลิตภัณฑ์เด่น” ประเภทขนมไทย ชนะเลิศ คือ กลุ่มสตรีและครอบครัว ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
5. รางวัล “ผลิตภัณฑ์เด่น” ประเภทงานฝีมือ/งานประดิษฐ์ ชนะเลิศ คือ กลุ่มสตรีและครอบครัวต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post