Digiqole ad

กรมการท่องเที่ยววางใจวิทยาลัยดุสิตธานี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 กรมการท่องเที่ยววางใจวิทยาลัยดุสิตธานี ให้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานีจัดการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้สำหรับการเป็นหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในโอกาสดังกล่าว นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยวให้เป็นประธานเปิดการอบรม ในขณะที่ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ ผศ.ดร.วัชรากร มยุรีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยและโครงการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้สำหรับการเป็นหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการกำหนดกลไกและกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ รวมถึงการรับรองบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลง MRA on TP เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานี จึงได้รับความไว้วางใจจากกรมการท่องเที่ยวให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินของประเทศไทยมาตั้งแต่ต้น รวมทั้งให้การสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ ดังเช่นการร่วมกันจัดอบรมในครั้งนี้

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post