Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา “ทิศทางของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Logistics Hub”

 กรมการขนส่งทางบก เปิดการสัมมนา “ทิศทางของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Logistics Hub”
Social sharing
Digiqole ad

พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุณอุณหภูมิ (Q Cold Chain)  ประจำปี 2565

วันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Logistics Hub  ของอาเซียน” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ประจำปี 2565 จำนวน 43 ราย (โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง จำนวน 39 ราย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 1 ราย และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 ราย โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q Mark และยังคงสถานะการรับรอง จำนวน 449 ราย ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกรวม 61,972 คัน และผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  Q Cold Chain และยังคงสถานะการรับรอง จำนวน 13 ราย มีจำนวนรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิรวม 288 คัน อีกทั้งมีพิธี   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท บางจาก คอเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าและระบบ  โลจิสติกส์ของประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “Multimodal Transport วิถีใหม่ของผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่การเป็น Logistics Hub ของอาเซียน”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนามาตรฐาน           Q Mark และ Q Cold Chain มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมาตรฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนามาตรฐาน Q Cold Chain  ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องรักษาอุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งในการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพในการให้บริการ และสร้างโอกาสแข่งขันในธุรกิจการขนส่ง โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก  กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตนเซลส์         (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในปี 2565  กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่มีความสนใจขอรับการรับรองมาตรฐาน Q Mark และมาตรฐาน Q Cold Chain สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8490 หรือทาง email: developdlt.aec@gmail.com หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc

Facebook Comments

Related post