Digiqole ad

กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 กรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงไปถึงความเสี่ยงต่ำเพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค ซึ่งมีความเข้มงวดในการควบคุมกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกำหนดมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ประกอบการขนส่งต้องทำความสะอาดยานพาหนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกตัวยานพาหนะก่อนบรรทุกสินค้าทุกครั้ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้าประเภทอาหารสดจะต้องมีเอกสารรับรองว่าสินค้าผ่านมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจำรถด้วย เช่น อาหารทะเล ต้องมีเอกสารรับรองจากกรมประมง เป็นต้น

ข้อ 2 ผู้ประกอบการขนส่งต้องกำชับให้พนักงานขับรถควรอยู่แต่ในรถไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการขนถ่ายสินค้าและสัมผัสกับตัวสินค้าตลอดการขนส่ง โดยจะต้องดูแลเรื่องความสะอาดของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ หากมีความจำเป็นที่พนักงานขับรถจะต้องสัมผัสกับตัวสินค้า พนักงานขับรถต้องสวมถุงมือยางและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาจนกว่าจะทำการขนส่งสินค้าเสร็จ

ข้อ 3 ผู้ประกอบการขนส่งต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานและให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ โดยจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากพบเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถคนใดที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องไม่อนุญาตให้ทำงานหรือเข้ามาภายในสถานประกอบการจนกว่าจะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ 4 ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องดูแลและทำความสะอาดภายในบริเวณสถานประกอบการและบริเวณสถานที่ขนถ่ายสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอและปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ข้อ 5 ผู้ประกอบการขนส่งต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์เพื่อการควบคุมกิจกรรมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบ่งเป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีากกว่า 1 พื้นที่ พื้นที่ควบคุมเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้ พื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดไว้ ซึ่งการดำเนินการต้องมีความเข้มงวดทุกมาตรการ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพิจารณาปรับมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่โดยในช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

Advertisement
Facebook Comments

Related post