Digiqole ad

กมธ.กีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”

 กมธ.กีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”
Social sharing
Digiqole ad

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ”

โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และพลเอก ทวีป เนตรนิยม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการ คณะทำงานพิจารณาศึกษาการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬาและด้านการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันการศึกษา โค้ชและผู้ฝึกสอนกีฬา และตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการสัมมนา


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย ถือเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเกิดความละเอียด รอบคอบ และครบถ้วนแล้ว ยังเป็นการสร้างการยอมรับทางวิชาการ และเกิดเป็นเครือข่ายการทำงานที่จะช่วยผลักดันเรื่องดังกล่าวให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการจัดทำหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเปิดเวทีให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีทักษะด้านกีฬา รวมถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขของความสำเร็จในการขับเคลื่อนหลักสูตรเฉพาะทาง

Facebook Comments

Related post