Digiqole ad

กฟก.โชว์แผนจัดการหนี้ปี 64 เป้าหมายหนี้ NPL 1.6 แสนราย ใช้งบ 4 พันล้าน

 กฟก.โชว์แผนจัดการหนี้ปี 64 เป้าหมายหนี้ NPL 1.6 แสนราย ใช้งบ 4 พันล้าน

กฟก. เปิดแผนจัดการหนี้ของเกษตรกร ปี 2564 รองรับเกษตรกรสมาชิก กฟก.กว่า 1.6 แสนรายทั่วประเทศ ที่เป็นหนี้เร่งด่วนทั้งที่มีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน โดยใช้งบประมาณ 4 พันล้านบาท

Advertisement

 

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก.เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยกฟก. ได้มีแผนการจัดการหนี้ของเกษตรกรในปีงบประมาณ 2564เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกเป็นหนี้เร่งด่วนทั้งที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน โดยเป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ธนาคารพาณิชย์ และนิติบุคคลอื่น จำนวน 165,584 ราย ใช้งบประมาณ จำนวน 4,000,000,000 บาท แยกเป็นงบดำเนินงานปี 2564 จำนวน 650,000,000 บาท และขอใช้งบกลาง จำนวน 3,350,000,000 บาท

 

สำหรับแผนการจัดการหนี้ในปี 2564 เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกษตรกรสมาชิกขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกฟก. โดยในปี 2564 มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้ จำนวน 165,548 ราย คาดว่าสามารถจะชำระหนี้แทนเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 20,000 รายลำดับแรกจะใช้งบประมาณในปี 2564 จำนวน 650,000,000 บาทก่อน ส่วนที่เหลือจะขอใช้งบกลางจำนวน 3,350,000,000 บาท คู่ขนานกันไป ทั้งนี้ กฟก. ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการหนี้ด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ได้แก่ การปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนหนี้และทะเบียนองค์กร จำแนกหนี้ที่ขึ้นทะเบียน ติดตามเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการทำหนังสือยินยอม การประสานสถาบันเจ้าหนี้เพื่อเจรจาขอชำระหนี้ การปรับปรุงแก้ไข ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อให้จัดการหนี้ของเกษตรกรได้ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกร

ล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองรายชื่อลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ตามกลุ่มจังหวัด 11 กลุ่ม รวมทั้งเห็นชอบขั้นตอนการอนุมัติรายชื่อเกษตรกร การโอนเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) ของสำนักงานสาขาจังหวัด ซึ่งจะเป็นการเดินหน้าที่จะทำให้กระบวนการชำระหนี้แทนเกษตรกรในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว นายสไกรกล่าว.

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post