Digiqole ad

กฟก.จัด Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

 กฟก.จัด Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
Social sharing
Digiqole ad

กฟก.จัด Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

สำนักงาน กฟก. จัดกิจกรรม Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 พร้อมสาธิตการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ด้านเลขาธิการ ยืนยันพร้อมเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้ง คาดมีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเกษตรกรมีความตื่นตัวสูง
วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพฯ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กฟก. เกษตรกรสมาชิก และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 20 คน แทนชุดเก่าที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 โดยมีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีการเปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรกว่า 100 คน

เลขาธิการ กฟก.กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง และสื่อมวลชน ได้เห็นภาพและเข้าในตรงกันในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จึงมีการจำลองหรือสาธิตการเลือกตั้งเสมือนจริง ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง การกาบัตรเลือกตั้ง การหย่อนบัตรเลือกตั้ง การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสียของกรรมการประจำหน่วย การนับคะแนน และการประกาศผลเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน และเป็น Kick off นับถอยหลังการเลือกตั้ง โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมาก เนื่องจากมีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรมีความตื่นตัวสูง เนื่องจากการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพ การพัฒนา และยกระดับภาคเกษตรกรรรมโดยตรง

สำหรับผู้แทนเกษตรกร เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรสมาชิกกว่า 6.8 ล้านคน จะร่วมกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ ที่กองทุนฟื้นฟูฯ ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพให้องค์กรเกษตรกรแล้วกว่า 12,311 โครงการ เป็นเงิน 1,503,432,480.25 บาท แก้ไขหนี้สินให้เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 34,401 ราย 35,467 สัญญา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,785,594,369.48 บาท โดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆ (NPL) จำนวน 34,301 ราย 34,754 สัญญา จำนวนเงิน 10,252,572,253.69 บาท และเป็นการซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืนให้เกษตรกร (NPA) จำนวน 767 ราย 789 สัญญา จำนวนเงิน 591,475,731.07 บาท สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร จำนวน 28,066 แปลง เนื้อที่กว่า 189,368 ไร่

“ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งทั้งหมด มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เข้าคูหากาเบอร์เดียว ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือ กฟก.สาขาจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 08 0070 2334 , 08 0070 2991 หรือเว็บไซต์ www.frdfund.org” เลขาธิการ สำนักงาน กฟก. กล่าว

Facebook Comments

Related post