Digiqole ad

กปน. สานต่อกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี5” รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

 กปน. สานต่อกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี5” รณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
Social sharing
Digiqole ad

การประปานครหลวง เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี5” รณรงค์สร้างการรับรู้การใช้น้ำอย่างประหยัด ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิด “ Smile Together & CARE เติมรอยยิ้มให้ชื่นใจ ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 ที่สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรมบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี5” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ Smile Together & CARE เติมรอยยิ้มให้ชื่นใจ ก้าวเดินต่อไปด้วยกัน” ในรูปแบบ New Normal เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงเรื่องน้ำประปาปลอดภัย ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดการสูญเสียน้ำ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานต้นแบบทางสังคม คือ บ้าน วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ และโรงเรียน เพื่อช่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชมชนที่เกี่ยวข้อง

โดยการประปานครหลวง ได้เล็งเห็นว่าสถาบันโรคทรวงอก เป็นสถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมของบุคคลากรคุณภาพทางการแพทย์ไทยโดยเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังประชาชนผู้มาใช้บริการ นักเรียน นักศึกษา ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำ ในรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ซึ่งนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 สถานี คือ ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ สร้างความเข้าใจและรับรู้ถึง บทบาทหน้าที่ในการผลิตน้ำประปาเพื่อประชาชน จาก กปน. ซึ่งถือเป็นต้นทางของน้ำสะอาด นอกจากนี้ประธานจัดกิจกรรมและคณะผู้บริหารยังร่วมกันติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำที่จุดติดตั้งก็อกประหยัดน้ำอีกด้วย

 

Facebook Comments

Related post