Digiqole ad

‘กนกวรรณ’ WOW กับมิติใหม่การศึกษาไทยยุคดิจิทัล 

 ‘กนกวรรณ’ WOW กับมิติใหม่การศึกษาไทยยุคดิจิทัล 
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ เป็นที่รู้กันดีแล้วว่า การศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคน และ พัฒนาประเทศ ยิ่งในยุคที่โลกหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของดิจิตัลที่มีบทบาทในชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้การศึกษาของคนในประเทศต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย 

กนกวรรณ วิลาวัลย์ หรือครูโอ๊ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เล่าถึงภาพรวมการจัดการศึกษาในวันนี้ ให้กับ บางกอกทูเดย์ ฟังว่า เป็นไปตามแนวทางที่สอดรับกับบริบทอันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพกับนักเรียนมากที่สุดหากพูดถึงปัญหาที่แท้จริง คงเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การจัดการศึกษาต้องปรับตัวในทุกด้านทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และคนที่อยากเรียนในแบบที่แต่ละคนอยากเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ มีหลายรูปแบบบางเรื่องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา ไม่ใช่ปัญหาตายตัว แต่เราก็ได้ปรับตัวให้เป็นไปตามช่วงเวลา และให้เกิดความเหมาะสม ปรับตามสถานการณ์ที่สอดรับกับยุคสมัย โดยเฉพาะเมื่อเรียนจบแล้วต้องมีงานทำ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 

ความหวัง เป้าความสำเร็จ 

ทุกคนต้องได้เรียน และได้พัฒนาตัวเอง อย่างที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้ เป็นหนึ่งในแนวคิดของครูโอ๊ะ กับการทำงานด้านการศึกษาเวลานี้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมอย่างเต็มที่กับการศึกษาในทุกระดับทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครูโอ๊ะ ยังบอกด้วยว่า อินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้การศึกษาเข้าไปถึงทุกพื้นที่วันนี้ สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังคือ การให้ทุกคนมีอินเตอร์เน็ตใช้ อยากให้ทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนไทย มีเครื่องมือเข้าถึงการเรียนรู้ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกโรงเรียนต้องปิด แล้วปรับเปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ แต่นักเรียนบางคน ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ทำให้เรามองว่า วันนี้เราจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมเข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษา ต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน๊ต และอุปกรณ์ที่รองรับการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห่วงใย คน กศน.

เช่นเดียวกับครูผู้สอน ที่วันนี้ก็ต้องการเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากเพียงพอ สำหรับการใช้สอนและติดตามการเรียนของเด็กนักเรียนได้ตลอดเวลาในพื้นที่ชนบท ทาง กศน. (การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) ค่อนข้างมีข้อจำกัดในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกำลังพลที่เข้ามาทำงานด้านการศึกษา ซึ่งยังมีน้อยมากและไม่เพียงพอ รวมถึงสถานที่ และสภาพแวดล้อมในการทาน ที่ยังไม่สะดวกสบายมากนัก ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านนี้ เพื่อให้ครู กศน. ได้รับสิทธิประโยชน์ในอาชีพเพิ่มมากขึ้น เพราะคนเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครูที่อยู่ในระบบการศึกษา ครูโรงเรียนเอกชน หรือแม้แต่ครู กศน. ถือเป็นบุคคลที่มีความอดทน มุ่งมั่น และเสียสละอุทิศตนกับการทำงานมาก เราถือว่า อาชีพ ครู เป็นอาชีพพิเศษ ที่ละเลยไม่ได้เลย 

นโยบาย กศน. WOW

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการศึกษา และดูแลประชาชนตามความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในนโยบายสำคัญ ที่มาช่วยเสริมศักยภาพการทำงานด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คือ นโยบาย กศน.WOW “นโยบายที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย 6 เรื่อง (6G) เริ่มจาก Good Teacher ซึ่งนอกจากจะเป็นการคัดสรรครูผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญแล้ว เรายังจะเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. อีก 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล ส่วน G ต่อมาคือ Good Place เป็นการจัดตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมการให้บริการ Digital Library และ eBook ที่มีประสิทธิภาพ ตามาด้วย Good Activity Digital Platform เป็นการพัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New SCurve ส่วน Good Partnership จะเป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ขณะที่ Good Innovation จะเป็นการจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และสุดท้ายคือ Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม 

ทั้งหมดนี้ ครูโอ๊ะ ย้ำว่าไม่ใช่แค่การสร้างประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนเท่านั้น แต่นโยบาย หรือแนวคิดที่เกิดขึ้น ยังทำให้ผู้เรียน ในทุกช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว รวมถึงเป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และร่างกายของผู้สูงอายุด้วยหลายกิจกรรมที่อยู่ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้สูงอายุได้ฝึกใช้ทักษะ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม ไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปครูโอ๊ะ ย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อทุกช่วงวัย 

เข้าถึงง่าย ติดดิน 

นอกจากเรื่องของงาน ที่ครูโอ๊ะ ย้ำหนักแน่นว่า เป็นหน้าที่ซึ่งเธอต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ และไม่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว และครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน และสร้างศักยภาพให้กับวงการศึกษาไทยแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนนี้ ยังเรียกว่า เป็นที่รักของประชาชนมากที่สุดคนหนึ่งเวลาลงพื้นที่ ก็มักจะเจออะไรที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง ซึ่งก็ทำให้เราได้รับรู้วิถีชีวิตแล้ว ยังทำให้เราได้รับข้อเสนอแนะดีๆ จากประชาชนด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่า บางอย่างที่ทำไป อาจไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ แต่ก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่เราเจอ แล้วเขาจำเราได้ว่า เราได้ทำสิ่งดีๆ ให้เขามีความสุข และสมปรารถนา ในสิ่งที่เขาคาดหวัง โดยเฉพาะงานด้านการศึกษา ที่เรารับผิดชอบ 

การเป็นคนเข้าถึงง่าย และติดดิน เป็นอีกจุดเด่นของครูโอ๊ะชาวบ้านเขาตั้งใจมาต้อนรับเรา แต่งตัวสวยมารับ พอเราเห็นเขาเต็มที่แบบนั้น เราก็เต็มที่กับเขา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ชาวบ้านตั้งใจ ยิ่งตัวของครูโอ๊ะ เป็นคนที่ขอบความสนุกสนาน ร้องรำทำเพลงอยู่แล้ว การได้มีส่วนร่วมกับการทำงานของสังคม เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้คนอย่างแท้จริง และทุกอย่างที่เราทำ ก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เราเห็นสีหน้า เห็นรอยยิ้ม เห็นความตั้งใจของชาวบ้าน ก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขไปพร้อมๆ กับประชาชนในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน 

แม้วันนี้ ครูโอ๊ะกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องยอมสละเวลาส่วนตัวทั้งของตัวเอง และครอบครัว แล้วทุ่มเทการทำงาน ตลอดเวลา แต่เธอก็ไม่เคยห่างหายไปจากความสุขเลยเรียกว่า ทุกคนในครอบครัว ลูกๆ เข้าใจถึงงานที่เราทำอยู่ แม้เวลาที่เราวางไว้ให้กับครอบครัวจะน้อยลงไป แต่ทุกคนเข้าใจหน้าที่ของเรา และรู้ว่าเรากำลังทำงานเพื่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง 

 

Facebook Comments

Related post