Digiqole ad

“กทปส.” เผยแผนจัดสรรเงินกองทุน เน้นเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าถึง

 “กทปส.” เผยแผนจัดสรรเงินกองทุน เน้นเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าถึง
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดแผนงานให้ทุนวิจัย 4 ประเภท เน้นงานวิจัยต่อยอดเพื่อสาธารณะ จัดสรรเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดการผลิตชิ้นงานต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงาน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สังคม และประเทศในอนาคต

สำหรับทิศทางการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาวิจัยของ กทปส. ในปี 2566 ยังคงเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงครอบคลุม มุ่งส่งเสริม ผลงาน “นวัตกรรม/งานวิจัย” การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค และมุ่งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกลไกการจัดสรรเงินกองทุน 4 รูปแบบ คือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจดำเนิน โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยเปิดให้ทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน มค.-มีค. ของทุกปี ทุนประเภทที่ 2 เป็นทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนด คาดว่าในต้นปี 66 มีแผนที่จะให้ผู้สนใจได้ ยื่นข้อเสนอโครงการประมาณกว่า 30 โครงการ และมีแนวโน้มขยายกรอบวงเงินสำหรับทุนต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดงานวิจัย ที่มีแนวโน้มจะพัฒนาได้ในเชิงพาณิชย์ ทุนประเภทที่ 3 เป็นทุนตามนโยบายของ กสทช. ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO ทุนประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ในแผนดำเนินงานในปี 2566 กทปส. จะทำการปรับปรุงประกาศและหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถยื่นขอรับทุนให้กว้างมากขึ้น โดยขอเชิญทุกท่านติดตามรายละเอียดการขอรับทุนได้ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของ กทปส.

กทปส. ยังคงเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศ ผ่านเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะ ดังเจตนารมณ์ตามชื่อกองทุนเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริงต่อไป

ผู้สนใจยื่นขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. สามารถติดตามรายละเอียดการยื่นขอรับทุนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และที่เว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th

Facebook Comments

Related post