Digiqole ad

กกท.ร่วมมือกับโทรคมนาคมแห่งชาติ ยกระดับจัดเก็บดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

 กกท.ร่วมมือกับโทรคมนาคมแห่งชาติ  ยกระดับจัดเก็บดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
Social sharing
Digiqole ad

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act 2019 : PDPA) โดยมี นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า กกท. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการกีฬาของชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกกท. นั้น มีการเก็บรวบรวม มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากร กกท. ไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา บุคลากรกีฬา สมาคมกีฬา ที่อยู่ในความดูแลของ กกท. รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กกท. จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กกท. เป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีมาตรฐานการรักษาข้อมูลที่เหมาะสม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และมีการป้องกันการสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ เพื่อให้การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องตามกฎหมาย และมีความโปร่งใสมากที่สุด เพื่อสอดรับกับภารกิจและพันธกิจของ กกท.

ด้าน นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ กกท. ได้มอบหมายให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษา ภายใต้โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากกฎหมายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถูกประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้น และสร้างความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวให้แก่เจ้าของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลสุขภาพนักกีฬา รวมถึงสามารถป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางบริษัทฯ จะทำหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของ กกท. มาทำงานให้สอดคล้อง ควบคู่ไปกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ กกท. มีกระบวนการในการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานมากที่สุด รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กกท. ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act 2019 : PDPA) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กกท. กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจาก กกท. เห็นถึงความสำคัญการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มอบหมายให้บริษัทดังกล่าว มาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ กกท. ให้มีมาตรฐาน และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Facebook Comments

Related post