Digiqole ad

“กกท” รับสมัครค่ายมวย เพื่อประเมินมาตรฐาน ปี 67

 “กกท” รับสมัครค่ายมวย เพื่อประเมินมาตรฐาน ปี 67
Social sharing

Digiqole ad

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่ายมวยไทยในประเทศมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นสากล

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้กีฬามวยไทย ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ดำเนินการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ทั้งนี้การตรวจประเมินเป็นกิจกรรมที่มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ผู้ตรวจประเมินค่ายมวยไทยอาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสัมมนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหลักฐานของการตรวจประเมิน แสดงถึงความน่าเชื่อถือได้ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อเป็นการสานต่อเป้าหมายและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงเปิดรับสมัครค่ายมวยที่ประสงค์จะรับการตรวจประเมินมาตรฐานกีฬามวยไทย เข้ารับการสัมมนารับรู้รับฟังเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพพร้อมด้วยผู้ตรวจประเมินค่ายมวยไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย และการสร้างอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยของประเทศ

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทย ในค่ายมวยมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามนโยบาย Soft Power จำนวน 150 ค่าย โดยแบ่งเป็น 5 ภาค (แบ่งตามภาคของ กกท.)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการแสกน QR Code เพื่อสมัครผ่าน Google From ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Facebook Comments


Social sharing

Related post