Digiqole ad

“กกท. จับมือ “แม่ฟ้าหลวง” ลงนามด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมผลิตบุคลากรด้านกีฬา

 “กกท. จับมือ “แม่ฟ้าหลวง” ลงนามด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมผลิตบุคลากรด้านกีฬา
Social sharing
Digiqole ad

กกท. ร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวงลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทาง วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ” วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อน ให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และเป็นแกนหลัก ในการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ไปใช้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพทางกีฬาของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึง พัฒนากิจกรรมทางวิชาการให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชีย”

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและด้านอื่นๆ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานด้านการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป”

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาทางด้านวิชาการ การร่วมมือในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมทั้ง ร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

จากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อานวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล คณบดีสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

โดยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต (MOA) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ระหว่าง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

Facebook Comments

Related post